دیجیتال مارکتینگ

موسسه بازاریابی الهی نیا به عنوان متولی بازاريابي با استفاده از متدهاي روز بازاريابي، باعث افزايش ميزان فروش خواهد شد. اصلي ترين الگويي كه اين شركت از آن استفاده خواهد كرد، استفاده از ديجيتال ماركتينگ يا بازاريابي الكترونيكي خواهد بود. در زير به تعدادي از اين متدها اشاره مي شود.

وب ماركتينگ

ويدئو ماركتينگ

ايميل ماركتينگ

سوشيال ماركتينگ

موبايل ماركتينگ

ادورتايز ماركتينگ

محتوا ماركتينگ

تلفن ماركتينگ

EN