مانیتورینگ

مدلهای ارزیابی عملکرد بازاریابی طراحی می‌شوند تا به شرکت ها در رسیدن به اهداف آنها کمک نمایند. سنجش عملکرد بازاریابی همواره یک موضوع قابل اعتنا برای مدیران شرکت ها و پژوهشگران بوده است ومطالعات متعددی در این زمینه صورت گرفته است.

ارزیابی عملكرد بازاریابی به چشم یك عمل تجملی یا از روی علاقه و تفنن و یا حتی یك گزینه دیده نمی‌شود، بلكه ضرورت است. به رغم اهمیت ارزیابی عملكرد تجاری، مطالعات اندكی، به طور جامع، به معیار های مورد استفاده برای ارزیابی عملكرد بازاریابی پرداخته اند و اكثر مطالعات به صورت پراكنده به این موضوع پرداخته اند. دلایل آن عبارت است از: پیچیدگی آثار ریشه ای كوتاه مدت نسبت به آثار بلند مشكلات سنجش ارزش برند و شاید توجه بیش از حد مدیریت كسب و كار به معیار های مالی. از سوی دیگر، به دلیل محرمانه بودن اطلاعات عملكرد بازاریابی، هیچ شركتی حاضر به ارائة اطلاعات خود در این زمینه نیست و در ادبیات شاهد هستیم كه مطالعات قوی و معتبری در زمینة وضعیت عملكرد بازاریابی در یك صنعت یا سازمان خاص وجود ندارد.

EN